aaa

 
Woensdag 21 Februari 18
Snelle fietsroute Sittard-Maastricht

De gemeente Beek werkt samen met de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen en Sittard-Geleen aan een snelle fietsroute tussen Sittard en Maastricht.

Mede door de ontwikkelingen van de e-bike wordt door de toegenomen reikwijdte de fiets een interessanter vervoermiddel voor onder meer forenzen. Snelle, directe, comfortabele en veilige fietsroutes moeten er toe bijdragen dat meer forenzen en andere reizigers overstappen van de auto naar de fiets.

Inmiddels zijn de NUTS-bedrijven gestart met het verleggen van de kabels en leidingen aan de Europalaan en de Vliegveldweg. De civieltechnische werkzaamheden starten in de week van 26 februari. Als officieel startmoment onthullen de projectpartners op 27 februari het bouwbord. Het meest markante onderdeel van de fietsroute, de fietsbrug over de Europalaan, wordt in delen aangevoerd op het braakliggend hoekperceel op TPE. Hier wordt de brug verder afgebouwd. De planning is dat de brug op zaterdag 16 juni wordt ingehezen. Daarvoor wordt de Europalaan, ijs en weder dienende, voor een weekend (15 tot en met 17 juni) voor alle verkeer afgesloten. Van 28 mei tot en met 1 juni wordt de Maastrichterlaan afgesloten voor alle verkeer om de noodzakelijk fietsoversteek te maken bij de komgrens. Voor de zomervakantie wordt de fietsroute in gebruik genomen.

De aanleg van de snelle fietsroute levert helaas onvermijdelijke overlast op als gevolg van bouwverkeer en noodzakelijke wegafsluitingen en verkeersomleidingen. Uiteraard proberen gemeente en aannemer deze overlast tot een minimum te beperken.

Het realiseren van deze snelle fietsroute tussen Sittard en Maastricht heeft positieve en duurzame effecten op de bereikbaarheid van de regio en daarnaast op de gezondheid van fietsers en het milieu. In het “Provinciaal Beleidsplan Fiets 2014-2022” zet de provincie in op een forse kwaliteitsverbetering van het utilitaire fietsnetwerk door onder meer de realisatie van acht toonaangevende snelfietsroutes, waaronder de snelle fietsroute Sittard-Maastricht. Ook de gemeente Beek erkent in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (oktober 2016) de potentie van de fiets met de vastgestelde ambities ten aanzien van meer ruimte voor langzaam verkeer.

Het project snelfietsroute Sittard-Maastricht is er dus op gericht een duurzame impuls te geven aan het fiets en e-bikegebruik van forenzen van en naar Maastricht en de andere kernen langs de corridor. Uit onderzoek is gebleken dat deze route potentie heeft in het kader van fietsstimulering. Enerzijds omdat hier veel vertraagde autoritten op de korte afstanden worden gemaakt en anderzijds omdat het huidige fietsgebruik in de regio laag is vergeleken met Nederland. Uit een probleemanalyse en vooronderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bestaande infrastructuur verbeterd moet worden. Fase 1 van de snelfietsroute Sittard-Maastricht moet zorgen voor 300 spitsmijdingen per dag en daarnaast als vliegwiel fungeren voor de aanleg van (de andere delen van deze) snelle fietsroute(s). In de eindvisie ontstaat een integrale fietsroute die de woonkernen en werkgebieden op de A2 corridor met elkaar verbinden via een efficiënte fietsroute met een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Er wordt een fietsverbinding gelegd tussen de campus op Maastricht Randwyck en het kenniscluster bij Chemelot.

In overleg met Maastricht Bereikbaar en de projectpartners is om verkeerstechnische redenen gekozen voor een tracé aan de oostzijde van de A2. Het gekozen tracé loopt grotendeels over bestaande infrastructuur. Concreet houdt fase 1 voor Beek in:

· Het realiseren van een veilige fietsoversteek aan de Maastrichterlaan;· Het verbreden van het fietspad aan de oostzijde van de Maastrichterlaan tussen de komgrens en het Kekelenpad zodat het in tweerichtingen kan worden bereden;· Het realiseren van een fietsbrug over de Europalaan waarmee de snelfietsroute uit het met verkeerslichten geregelde kruispunt wordt gehaald. Dit levert een snellere en comfortabele verbinding op voor de fietser en een betere doorstroming van het verkeer op het kruispunt. De fietsbrug krijgt een slanke vorm, een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en wordt goed ingepast in het landschap.

De realisatie van de eerste fase van de snelle fietsroute is eind 2017 gegund aan aannemersbedrijf Dura Vermeer. Met Dura Vermeer wordt thans volop gewerkt aan de laatste detailengineering en de uitvoeringsvoorbereiding.